Podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky Vladimír Skokan SVSTUDIO

Všeobecné charakteristiky
1. Definícia vymedzení vzťahov a pojmov
Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim (dealer) a predávajúcim (distribútor).
Všeobecné obchodné podmienky doplňujú dealerskú zmluvu uzatvorenú medzi dealerom a distribútorom, pričom sú právoplatným doplnkom dealerskej zmluvy.
Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke distribútora (www.servis-poprad.eu) a sú k dispozícii aj v sídle distribútora.
2. Distribútor
Obchodné meno : Vladimír Skokan SVSTUDIO
Telefónne číslo : +421 915 764 734
Miesto podnikania : Mlynská 25/7, 059 34 Spišská Teplica
Email : admin@servis-poprad.eu
IČO : 43295151
Zapísaný v : Živnostenskom registri Okresný úrad Poprad
Číslo živnostenského registra : 706-8686
Orgán dozoru : Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj.
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru : pr@soi.sk

3. Kontaktná adresa a pracovná doba distribútora
Sídlo firmy a skladu: Mlynská 25/7, 059 34 Spišská Teplica
Pracovná doba: Po-Pia: 8.00 do 17.00 hod.

4. Dealer
Dealerom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:

je vlastníkom platného živnostenského listu, osvedčenia o živnostenskom oprávnení alebo výpisu z obchodného registra, ktorý preukazuje oprávnenie vykonávať kúpu tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja.
5. Kontaktné podmienky u distribútora
O obchodné záležitosti dealera sa stará primárny kontakt, ktorý je dealerovi pridelený. Ak potrebuje, môže dealer kontaktovať aj špecializované obchodné jednotky distribútora.

Finančné záležitosti dealera má v kompetencii finančné oddelenie - kreditny kontroling distribútora.

Chybné zásielky a reklamácie dealera preveruje a rieši oddelenie logistiky.

6. Dealerské ceny
Dealerské ceny sú aktuálne ceny pre dealera. Tieto ceny sú zverejňované pravidelne na internetovej stránke distribútora. Ceny zodpovedajú aktuálnym nákupným podmienkam distribútora, skladovej situácii a rozsahu obchodnej spolupráce s dealerom. Distribútor si vyhradzuje právo na zmenu dealerských cien podľa denného kurzu.

7. Finančné podmienky
Úhrada
Dátumom úhrady / platby faktúry sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet distribútora.

Kredit limit
Kredit limit určuje maximálny objem pohľadávok dealera u distribútora. Kredit limit sa určuje na základe predchádzajúcej platobnej disciplíny a jeho finančnej bonity.

Splatnosť
Splatnosť vystavených faktúr je 5 kalendárnych dní. V ojedinelých prípadoch je možné splatnosť predĺžiť. Maximálna povolená splatnosť závisí okrem iného aj na platobnej disciplíne dealera. V prípade, že dealer sa omešká s platbou faktúr, distribútor si vyhradzuje právo splatnosť znížiť opäť na štandardných 5 dní.

Finančné náklady
Distribútor umožňuje rozsiahlejšie financovanie dealerských projektov prostredníctvom predĺženia splatnosti faktúr. Model financovania je založený na oddelení ceny tovaru od nákladov na financovanie jednotlivých obchodných prípadov (predĺžená splatnosť).

Penalizácia
V prípade oneskorenej úhrady faktúry (po termíne splatnosti) zo strany dealera distribútorovi je distribútor oprávnený k penalizácii dealera aktuálnou sadzbou zákonných úrokov z omeškania v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

8. Objednávka
E-commerce objednávka
Tovar je možné objednať prostredníctvom internetovej stránky distribútora (www.servis-poprad.eu). Pridelenie prvotného užívateľského prístupu na internetovú stránku distribútora zabezpečuje IT oddelenie distribútora. Kontaktná osoba dealera, ktorá obdržala prístup na internetovú stránku distribútora je povinná si okamžite zmeniť svoje prihlasovacie údaje. Primárny kontakt dealera dostáva administrátorske práva a má možnosť nastavovať nové kontakty dealera vrátane nastavovania ich práv. Dealer nesie plnú zodpovednosť za všetky možné dopady spôsobené nekoreknosťou dát v kontaktoch dealera. Súčasne je dealer povinný zaviesť všetky bezpečnostné opatrenia, aby nebolo možné informácie o kontaktoch a ich prístupových nastaveniach zneužiť. Distribútor nie je zodpovedný za škody spôsobené zneužitím kontaktov dealera a má plný nárok na pokrytie všetkých prípadných škôd z toho plynúcich. Distribútor si súčasne vyhradzuje právo na objednávky uskutočnené prostredníctvom internetovej stránky uplatniť špeciálne zľavy alebo ponúknuť týmto spôsobom k odberu tovar, ktorý je pri ostatných formách objednávky nedostupný.

Štandardná forma objednávky
Objednávku je možné zaslať:

e-mailom na adrese admin@servis-poprad.eu alebo priamo na e-mailové adresy jednotlivých obchodníkov uverejnených na internetovej stránke v kontaktoch
na číslo +421915764734
poštou na adresu Mlynská 25/7, 059 34 Spišská Teplica
Objednávky takto odoslané musia obsahovať základné náležitosti:
referenčné číslo objednávky dealera
kontaktnú osobu
spôsob prevzatia tovaru (dodania)
popis objednaného tovaru s kódmi podľa aktuálneho cenníka a počty kusov
Tovar je možné objednať aj telefonicky, ale aj v prípade telefonického objednania je nutné jednoznačne definovať všetky dôležité informácie ako pri písomnej forme objednávky.
9. Doklady
Dodací list
Distribútor vystaví ku každej dodávke tovaru dodací list, ktorý bude zaslaný spolu s tovarom dealerovi. Na dodacom liste je uvedené množstvo a druh tovaru, záručné lehoty a identifikácia, či daný tovar má registrované sériové číslo.

Zoznam sériových čísel
Distribútor vystaví zoznam sériových čísel, ak daný tovar má registrované sériové číslo. Tento zoznam je nedeliteľnou súčasťou dodacieho listu.

Faktúra - daňový doklad, Cash doklad
Na tovar objednaný u distribútora sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti podľa živnostenského listu dealera, referencie na objednávku delaera, spôsob dopravy a primárny kontakt. Cash doklad sa vystavuje v prípade platby v hotovosti v sídle distribútora a obsahuje všetky náležitosti potrebné pre daňový doklad pri platbe v hotovosti.

Štandardne sa faktúra odosiela dealerovi s tovarom, pri osobnom prevzatí tovaru dealer dostáva spolu s dodacím listom aj faktúru. Na základe požiadavky dealera je možné faktúru alebo jej kópiu zaslať poštou aj na inú adresu.

Dobropis
Tovarový dobropis - vystavuje sa dealerovi v prípade, že došlo k chybnému objednaniu tovaru zo strany dealera alebo bol dodaný nekompletný alebo poškodený tovar.
Finančný dobropis - vystavuje sa v prípade dodatočných zliav v rámci marketingových akcií vyhlásených distribútorom a za predpokladu splnenia požadovaných kritérií na dostatočnú zľavu.
10. Zrušenie objednávky
Dealer berie na vedomie, že distribútor nemá povinnosť s dealerom uzavrieť kúpnu zmluvu. Dealer ďalej berie na vedomie, že distribútor je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim a to aj bez uvedenia dôvodu.

Distribútor má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy tiež vtedy, ak dodávateľ objednaného tovaru distributorovi výrazne zmenil ceny, ak nastali výrazné zmeny cien prepravy tovaru, alebo ak distribútor zistí, že tovar bol omylom ponúkaný za chybnú cenu a dealer neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy, t.j. zvýšenie ceny tovaru, či zvýšenie nákladov na prepravu. Rovnako má distribútor právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania, alebo nedostupnosti objednaného tovaru.

V prípade ak distribútor odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať dealera na elektronickú adresu uvedenú dealerom pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť dealerovi plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená.

Nákup tovaru
1. Úhrada tovaru
Platba vopred
Platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej (proforma) faktúry a týka sa dealerov, ktorí nemajú pridelený limit alebo je ich kredit limit momentálne vyčerpaný. Na tovar je vystavená zálohová faktúra a tovar je rezervovaný pre dealera. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet distribútora je tovar pripravený na dodanie. V prípade, že tovar nie je do 5 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry uhradený, je objednávka zrušená a tovar je voľne k dispozícii ďalším záujemcom.
*Rezervácia tovaru na 5 pracovných dní sa nevzťahuje na akciové ponuky.
Platba v hotovosti
Dealer môže tovar uhradiť v hotovosti v mieste sídla distribútora pričom obdrží okrem dodacieho listu aj príslušný pokladničný doklad.
Platba po dodávke tovaru
V prípade, že dealer má u distribútora pridelený kredit limit a tento nie je prekročený, je mu pri expedícii tovaru vystavená faktúra s príslušnou dobou splatnosti.
2. Úhrada dobropisu
V prípade, že dealer má vystavený dobropis od distribútora, započíta sa tento s neuhradenými faktúrami. Pokiaľ v dobe vystavenia dobropisu nemá dealer neuhradené faktúry, čaká sa so započítaním dobropisu až do vystavenia ďalšej faktúry.

3. Kredit limit a penále
Kredit limit
Distribútor je oprávnený poskytnúť kredit limit dealerov a zaistiť ho bežnými zaisťovacími prostriedkami aby bolo minimalizované riziko platobnej neschopnosti dealera. Nástroje používané na zaistenie kredit limitu:
postúpenie pohľadávky bonitnému subjektu
zmenkové ručenie, kde ručiteľom je fyzická osoba alebo evidentne bonitný subjekt Bonitu subjektu určuje distribútor.
Penále
Neskoré úhrady faktúr sú distribútorom penalizované penalizačnou faktúrou. Penalizačná faktúra sa vystavuje mesačne v prípade, že v danom mesiaci dealer uhradil aspoň jednu faktúru po splatnosti.

Doprava
1. Úhrada dopravy
Za komponenty si dealer hradí dopravu sám. Náklady na prepravu sú zahrnuté do faktúry ako samostatnú položka.

Ihneď ako obdržíte Vašu zásielku, pozorne skontrolujte jej celkový stav a to ešte v prítomnosti kuriera: či nie je poškodený obal, prípadne či nie sú viditeľné iné závady. Ak máte nejaké pochybnosti o zásielke, neváhajte ihneď skontrolovať obsah balíka. V prípade poškodenia tovaru je potreba s doručovateľskou spoločnosťou do 48 hod spísať škodový protokol, inak poškodenie nebude uznané.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 20.04. 2021 a rušia predchádzajúce znenie Všeobecných obchodných podmienok. Distribútor si vyhradzuje právo na zmenu a úpravu týchto Všeobecných obchodných podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená ich umiestnením na internetovej stránke www.servis-poprad.eu

REKLAMAČNÝ PORIADOK
Článok I. - Právo na uplatnenie reklamácie
Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

Článok II. - Miesto uplatnenia reklamácie
Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu v reklamačnom oddelení ktorejkoľvek prevádzky predávajúceho s ohľadom na predávaný sortiment.

Ak je v záručnom liste uvedený podnik určený k vykonaniu opravy, ktorý je v mieste prevádzky predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom a spotrebiteľ nemieni od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny, uplatní právo na opravu u podniku určeného k vykonaniu opravy. Tým uplatnil právo zo záruky.

Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste.

Článok III. - Zodpovednosť predávajúceho
Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak:

spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,
spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,
reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,
sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.
Predávajúci nezodpovedá za vady:

pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,
spojené s porušením ochrannej plomby na tovare,
spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.
O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, cenu, za akú bol tovar zakúpený.

Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je zamestnanec reklamačného oddelenia povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak nie je spotrebiteľ spokojný s vybavením reklamácie, privolá zamestnanec, ktorý reklamáciu vybavoval, príslušného vedúceho, ktorý znovu celú situáciu posúdi a nájde prijateľné riešenie.

Článok IV. - Lehoty na uplatnenie reklamácií
Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky. Ak výrobca (dodávateľ predávajúceho) poskytuje na svoje výrobky dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, predávajúci nesmie túto dobu skrátiť, aj keď sa to týka len niektorej súčiastky veci.

Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľovi sa vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Predávajúci bude vydávať záručné listy v prípade dlhších záručných dôb než 24 mesiacov poskytovaných na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil dodávateľ.

Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho, obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Obsah, rozsah a podmienky záruky znamená:

na ktoré vlastnosti tovaru sa poskytuje dlhšia záručná doba (môžu to byť len niektoré vybrané vlastnosti, nemusí to byť nevyhnutne výrobok ako celok),
aké plnenie poskytne predávajúci (ak sa vada v poskytnutej záručnej dobe vyskytne - môže sa dohodnúť napr. vždy na vrátení zaplatenej kúpnej ceny alebo na výmene za bezvadný tovar),
aké doklady musí kupujúci pri uplatnení práv z takto poskytnutej záruky predložiť, príp. aké iné podmienky musí splniť, napr. pri predĺženej záruke vrátenie s pôvodným obalom atď., aby sa mohol domáhať svojich práv pri poskytnutej záruke.
Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci, predávajúci postupuje nasledovne:

po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa spotrebiteľovi určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca spotrebiteľovi druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na príslušnej prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota (napr. 1 mesiac od doručenia),
v prípade, že si zákazník ani po uplynutí tejto lehoty (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti) vec nevyzdvihne, môže cca po pol roku (alebo aj skôr podľa odhadu a skladovacích možností príslušnej prevádzky, o čom rozhodne vedúci prevádzky) vec predať,
v prípade, že sa vec predá (ak ide o použitú vec po oprave, je nutné predávať ju so zľavou a možno k nej vyznačiť kratšiu záručnú dobu, minimálne však 12-mesačnú), je nutné viesť evidenciu, za akú cenu a kedy sa vec predala,
v prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci a z dôvodu, že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože predávajúci nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať; vedúci prevádzky môže ponúknuť spotrebiteľovi, že sa mu vyplatí časť sumy, za ktorú sa vec predala,
poplatky za skladovanie sa vyberať nebudú.
V prípade pozáručnej opravy je zákazník kontaktovaný a oboznámený o predbežnej cene opravy. V prípade, že zákazník s navrhovanou cenou opravy nesúhlasí, bude fakturovaná cena za diagnostiku 12 Euro s DPH + prepravné náklady.
Článok V. - Práva spotrebiteľa
Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky v súlade s inštrukciami obdržanými z úseku obchodu a marketingu. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.

Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo:

na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo
právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu).
Právo na výber možnosti má spotrebiteľ.

Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.

Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

Článok VI. - Zánik záruky
Záruka zaniká:

ak bol výrobok mechanicky poškodený, alebo je poškodený treťou osobou
ak bol výrobok poškodený v dôsledku nesprávnej inštalácie
ak bol výrobok poškodený v dôsledku zanedbania preventívnej starostlivosti a bežnej údržby
ak bol prepojený s inými zariadeniami, ktoré nespĺňajú platné technické normy a špecifikáciu
ak bol poškodený dôsledkom používania iného ako originálneho spotrebného materiálu
ak bol výrobok vystavený prudkému nárazu spôsobeného pádom
ak bola na výrobku poškodená záručná plomba
ak bol výrobok poškodený živelnou udalosťou
ak bol výrobok vystavený nepriaznivému počasiu
ak bol výrobok používaný v chemicky agresívnom prostredí, prašnom a vlhkom
ak na výrobok pôsobilo silné elektromagnetické pole
ak do výrobku vnikla tekutina
ak sa vo výrobku nachádza kondenzát zapríčinený prechodom z mrazu do tepla a pod.
ak bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie
ak bol výrobok neodborne používaný alebo v rozpore s návodom na použitie
ak boli na výrobku vykonané úpravy , opravy alebo neoprávnené manipulácie
ak bol poškodený kolísaním napätia v rozvodnej sieti
ak bol poškodený atmosférickými výbojmi a prepätím v napájacej sieti, komunikačných vedeniach alebo elektrostatickým výbojom,
ak nebol predložený doklad o kúpe
Poznámka: Uvedené príklady nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok.

Článok VII. - Reklamácia použitého a vadného tovaru
Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa, o akú vadu ide - táto informácia musí byť uvedená na cenovke a obale veci. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezvadného tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadný tovar.

Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, o ktorých bol kupujúci pri ich predaji informovaný. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.